Τμήμα Α’

Άρθρα Τμήματος Α’

Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Α'

Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπ/κών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Α'

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών /ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στο πλαίσιο της Πράξης « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014- 2020

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Α'

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπ/κών /ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Ν. Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Έργου: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022- 2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΤμήμα Α'

Τροποποίησειςς Τοποθετήσεων-Διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπ/κων, καθώς ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ, με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχ. Έτος 2022-2023

Αρ.Πρωτ: 3622/12-09-2022

Read More