Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Α'

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών /ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στο πλαίσιο της Πράξης « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014- 2020