Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Α'

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπ/κών /ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Ν. Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Έργου: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022- 2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ