Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Ε'

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 (Απόφαση 31427/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: Ψ7Μ546ΝΚΠΔ-94Μ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) έτους 2024 (Απόφαση 31417/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: 6Ξ2Ε46ΝΚΠΔ-ΟΚΘ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024 (Απόφαση 31418/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: ΨΩ3Η46ΝΚΠΔ-1Σ4)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2024 (Απόφαση 31425/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: Ψ67846ΝΚΠΔ-81Ι)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2024 (Απόφαση 31422/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: 95ΔΞ46ΝΚΠΔ-ΗΥΒ)