Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τελικοί Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, με Μονάδες Μετάθεσης

Ανακοινώνουμε τους Τελικούς Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, με μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους,

των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων προς το ΠΥΣΕΕΠ.