Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Γ'

Oριστικός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών Ανά Σχολική Μονάδα) ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία  για την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 Υ.Α), την προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4326/21-09-2023, καθώς και την πράξη 27η/31-10-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών ανά Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και αναρτά αυτούς στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Καλούνται

Α) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές του πίνακα να υποβάλλουν στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας , αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος, που έχουν υποβάλλει στη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την υποψηφιότητα τους, έως Πέμπτη 2/11/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Β) Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να εκφράσουν την γνώμη τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και να την διαβιβάσουν στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής έως και Τρίτη 7/11/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.