Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΦυσική Αγωγή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2021-2022.

Οι προσφορές θα παραδοθούν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης (Αργοναυτών 1) συνοδευόμενες από βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου (στην περίπτωση εταιρίας αποσπάσματα για όλα τα μέλη του Δ.Σ.).